Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a Netház ügyfélszolgálat az INVERT Kft. nevében (továbbiakban Netház) gyűjt és kezel. (A Netház az Invert Kft. terméke, és minden jog és kötelezettség a termékkel kapcsolatban az INVERT Kft.-t illeti meg, illetve terheli.)

Név: INVERT Kft.
Cégbíróság bejegyzés száma: 01-09-988374
Székhely: 1097 Budapest, Nádasdy utca 14.
Honlap: www.nethaz.com

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR)
 1. Az adatkezelés elvei

A személyes adatok kezelését jogszerű és átlátható módon kell végezni, biztosítva a természetes személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének tisztességességét („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

Személyes adat kizárólag meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („célhoz kötöttség”).

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („adattakarékosság elve” és „korlátozott tárolhatóság”).

A Netháznak biztosítania kell, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, szem előtt tartva, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék („pontosság”).

A személyes adatok kezelését a Netháznak oly módon kell végeznie, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („sértetlenség és bizalmas jelleg”).

 1. Alapfogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat:

 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tájékoztatás: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Korlátozás: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést – a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

 1. Netház ügyfélszolgálat

5.1 A lehetséges kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Név

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

az Ön hozzájárulása

Személyes elérhetőség
(telefonszám, e-mail cím)

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

az Ön hozzájárulása

Számlázási adatok

Számla készítése a vásárolt programról vagy szolgáltatásokról

az Ön hozzájárulása

Postázási cím

Számla eljuttatása az érintetthez

az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
 • Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódik 

Az adatkezelés célja:

A Netház 2.0 használata közben, a háttérben rendszeresen felhőalapú biztonsági mentést készít az Ön által bevitt adatokkal. Az adatmentés naponta történik és mindig az utolsó 3 nap mentett adatai kerülnek tárolásra. Szerződés megkötése esetében ez a folyamat tovább folytatódik. Amennyiben időközben nem kötjük meg a szerződést, úgy egy bizonyos idő múlva a programban megjelenik egy figyelmeztetés a korlátozásról, és az ezt követő 30 napos határidőn túl, már nem tud új adatokat felvinni a rendszerbe. Ezután a 31-ik napon a felhőalapú biztonsági mentés minden adata törlésre kerül, és megtartja az olvasási jogosultságát a Netház 2.0 alkalmazásban.

5.2 Az adatkezelés időtartama

A Netház a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az nethaz@nethaz.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

5.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adatok kezelése a Netház ügyfélszolgálat és számlázás jogosultsággal rendelkező munkavállalói által valósul meg.

Adatfeldolgozó: INHOUSE FINANCE Kft. (Cégbíróság bejegyzés száma: 01-09-397787
Székhely: 1097 Budapest, Nádasdy utca 14, adószám: 27785274-2-43).

Adatfeldolgozó: INVERT Kft. (Cégbíróság bejegyzés száma: 01-09-988374
Székhely: 1097 Budapest, Nádasdy utca 14, adószám: 23996757-2-41).

Továbbá a Sztakme Kft. (cím: 2600 Vác, Kosdi út 12., cégjegyzékszám: 13 09 149355, adószám: 23476376-2-13), mint számlázásért felelős alvállalkozót vonja be adatfeldolgozás és rögzítés céljából.

Továbbá az ICT Európa Finance Zrt.-t (cím: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52., cégjegyzékszám: 01 10 140439, adószám: 27035878-2-43) és az ICT Európa System Zrt.-t (cím: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52., cégjegyzékszám: 01 10 049982, adószám: 25116274-2-43), mint számlázásért felelős alvállalkozót vonja be adatfeldolgozás és rögzítés céljából.

Adattároló: OLÉ Bt (cím: 1121 Budapest, Lidérc utca 46, cégjegyzékszám: 01 06 770315, adószám: 22192431-2-43).

5.4 Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

A személyes adatait a Netház nem hozza nyilvánosságra semmilyen formában, valamint harmadik félnek sem továbbítja.

 1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok

6.1 A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az INVERT kft-től, hogy a Netház tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • a Netház kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Netház az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

6.2 A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Netház módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Netház a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.3 A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Netháztól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Netház abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk az Invert Kft.-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Netház az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.4 A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Netház zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a Netház jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát a Netház ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Netház tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

6.5 A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Netház személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a Netház hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a Netház kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás megfigyelő rendszerrel biztosított.

Az adatkezelési folyamatainkat az ISO27001 szabvány alapú információbiztonsági irányítási rendszerünk szabályozásai tartalmazzák.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Netház ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

8.2 Hatósági bejelentés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 1. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.Tisztelt Partnereink,

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a továbbiakban 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK HÉTKÖZNAPONTA KIZÁRÓLAG
8:30-12:30 KÖZÖTT ÉRHETŐ EL TELEFONON. 

 

Ebben az idősávban várja Horváth Tamás kollégánk is telefonos megkereséseiket. 

 

E-mailben küldött kérdéseiket / kéréseiket a lehető leghamarabb megválaszoljuk.